Parandalimi i përmbytjes për mbrojtjen e mjedisit

Parandalimi i përmbytjes për mbrojtjen e mjedisit

Titulli i projektit: Parandalimi i përmbytjes për mbrojtjen e mjedisit

Lloji i kontrates /Kategori: Kontrata e Grantit 

Komponent IPA / (kombëtar ose rajonal)Viti i programimit: 

IPA 2, bashkepunim ndërkufitar: Republika e Maqedonisë së Veriut – Republika e Shqipërisë, 2016-2017

Aplikuesi kryesor dhe bashkë-aplikantët: Qendra për Nismë Qytetare (CCI)

Organizata per Menaxhimin e Destinacionit  (DMO)

Bashkia  Mogila

Bashkia  Maliq 

Konteksti:

Do te veprohet në rajonin ndërkufitar që synon rajonin Pelagonija dhe rajonin e Korca, në veçanti Bashkia Mogila dhe Bashkine e Maliqit, që kanë ndikim ndërkufitar në infrastrukturën publike të prekshme nga përmbytjet. Të dy vendet, dhe veçanërisht rajonet e Pelagonisë dhe Korçës janë të ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të rreziqeve natyrore, duke përfshirë tërmetet, zjarret, përmbytjet, thatësirat, temperaturat ekstreme, rrëshqitjet e dheut. Tërmetet paraqesin rrezik më të madh për sa i përket pasojave – dëmtimeve dhe humbjeve njerëzore. Zjarret e zjarrit janë një rrezik më i shpeshtë, dhe përmbytjet janë në rritje në drejtim të frekuencës dhe intensitetit.

Numri dhe intensiteti i përmbytjeve në vendet / rajonet janë në rritje. Periudha e zakonshme e tyre është në pjesën më të ftohtë të vitit (nëntor – janar). Shumica e përmbytjeve janë shkaktuar nga përmbytja e lumenjve kryesorë.

Vendet e synuara pellgjet e lumenjve po përballen me rritje të ndryshueshmërisë hapësinore dhe kohore të burimeve ujore, e cila është ndër faktorët kryesorë natyrorë që rrisin rrezikun e përmbytjes, përveç karakteristikave topografike dhe tokës, dhe një rrjet hidro grafik relativisht të dendur në rajonet më të prekura. Për më tepër, ndryshimet në strukturën e përdorimit të tokës / mbulesës së tokës po modifikojnë më tej regjimet hidrologjike, duke rritur rrezikun e ngjarjeve ekstreme hidrologjike.

Për më tepër, autoritetet lokale si partnerë të veprimit  do të mundësojnë pronësinë lokale, pasi ata do të marrin pjesë në zhvillimin e masave për zbutjen e përmbytjeve dhe mirëmbajtjen e mëtejshme të infrastrukturës së zhvilluar pas përfundimit të projektit.

Abstract (permbledhje e shkurter e projektit): 

Aktivitetet në projekt janë zhvilluar për të drejtuar  të gjitha nevojat dhe kufizimet e grupeve të synuara, fillimisht procesi i përmirësimit të infrastrukturës publike do të adresoje nevojën e autoriteteve lokale për të zbatuar përgjegjësitë e tyre për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sekondare dhe Rrjetet e ujitjes dhe kullimit terciar. Në të njëjtën kohë përmes zhvillimit të platformës dixhitale, autoritetet lokale dhe të gjithë palët e interesuara do të përmirësojnë sistemin e paralajmërimit të hershëm duke bërë të mundur mbrojtjen në kohë nga përmbytjet ose fatkeqësitë e tjera natyrore.

Sistemet për mbrojtjen e tokave bujqësore dhe jetesës do të mbështeten nga zhvillimi i masave të përbashkëta të administrimit të rrezikut që kanë ndikim në të gjithë banorët e zonës, ku të gjitha grupet e synuara do të përfshihen në zhvillimin e masave të përbashkëta të administrimit të rrezikut. Me rritjen e ndërgjegjësimit të agro prodhuesve për menaxhimin e përmbytjeve do të kemi ndikim në popullsinë e përgjithshme në zonat e synuara dhe në veçanti 12000 agro prodhuesit do të arrihen drejtpërdrejt nga aktivitetet e ngritjes së vetëdijes duke dhënë njohuri specifike për popullatën dhe agro prodhuesit për përfshirja në zbatimin e masave të mbrojtjes dhe parandalimit.

Final beneficiary: 70 000 popullsia e përgjithshme e Bashkise  Mogila dhe Maliq

Vendet e veprimit:Bashkia  Mogila dhe Bashkia  Maliq

Objektivat:<Objektivat e përgjithshme>te  forcojnë rezistencën dhe përgatitjen e rrezikut nga katastrofat dhe parandalimin e përmbytjeve për mbrojtjen e mjedisit

<Objektivat specifike>

  1. Përmirësimi i infrastrukturës publike të prekshme nga përmbytjet për të siguruar mbrojtjen e tokave bujqësore dhe jetesës
  2. Autoritetet lokale të afta për të forcuar aftësinë pjesëmarrëse dhe aftësitë e rezistencës në ndërtimin e bashkëpunimit ndërkufitar për parandalimin dhe zbutjen e përmbytjeve

Të rritet ndërgjegjësimi i agro-prodhuesve për rëndësinë e menaxhimit të përmbytjeve në mbrojtjen e mjedisit, tokave bujqësore dhe jetesës

Aktivitetet: Koordinimi, menaxhimi dhe dukshmëria

Takimet e koordinimit, faqja e interneti, nisja dhe mbyllja e konferencës

Infrastruktura Publike

1.1. Ndërtimi i kanaleve kullues në Bashkine e Mogila dhe Bashkine e Maliq

1.2. Krijimi i një platforme dixhitale për paralajmërimin e hershëm të përmbytjeve

Bashkëpunim ndërkufitar për mbrojtjen dhe menaxhimin e përmbytjeve

2.1. Përgatitja e planeve lokale të veprimit për menaxhimin e rreziqeve dhe mbrojtjen dhe menaxhimin e përmbytjeve

2.2. Forcimi i kapaciteteve të sektorëve të menaxhimit të përmbytjeve në drejtim të bashkëpunimit, planifikimit dhe menaxhimit të masave për zbutjen e përmbytjeve

2.3. Vendosja e partneritetit ndërkufitar për shkëmbimin e përvojave dhe zhvillimin e masave të përbashkëta të administrimit të rrezikut

Rritja e vetëdijes së agro prodhuesve për menaxhimin e përmbytjeve

1.1. Trajnime të specializuara për menaxhimin e përmbytjeve për agro prodhuesit

1.2. Forumet e komunitetit për përfshirjen në parandalimin dhe menaxhimin e përmbytjes

1.3. Shkëmbimi i përvojave mes të agro prodhimeve nga të dy bashkite.

Ndikimi/Objektivat/Rezultati: Ndikimi: Forconi rezistencën dhe përgatitjen e rrezikut nga katastrofat dhe parandalimin e përmbytjeve për mbrojtjen e mjedisit

  1. I) Procesi i përmirësimit të infrastrukturës publike për të siguruar mbrojtjen e tokave bujqësore dhe jetesën ku do të kemi ndikim në 252,2 km2 në bashkinë Mogila duke synuar 6710 banorë dhe 656.34 km2 në bashkine Maliq duke synuar 62666 banorë. Do të kemi si rezultat (R1) Infrastruktura publike e prekshme nga përmbytjet do te jete e përmirësuar për të siguruar mbrojtjen e tokave bujqësore dhe jetesës ku sipërfaqja totale bujqësore e mbrojtur nga përmbytjet – 50000 ha dhe 12000 e prodhuesve agro të gatshëm për të përdorur platformën dixhitale për paralajmërim të hershëm për përmbytjet. Kjo do të prodhojë rezultatet e mëposhtme: ndërtimi i kanaleve kullues në të dy komunat në gjatësi prej 6 km, dhe zhvillimi i 2 platformave digjitale për paralajmërimin e hershëm të përmbytjeve dhe ndryshimeve të motit.

II)Sistemet për mbrojtjen e tokave bujqësore dhe jetesës do të mbështeten nga zhvillimi i masave të përbashkëta të administrimit të rrezikut që kanë ndikim në të gjithë banorët e zonës me rezultatin (R2): Autoritetet lokale kanë zhvilluar masa të përbashkëta të administrimit të rrezikut për mbrojtje të përmbytjeve në rajon që kanë këto rezultate: 2 plane lokale veprimi të zhvilluara dhe operacionalizuara dhe 1 plan i përbashkët i menaxhimit të rrezikut në zonën ndërkufitare të përfshirë në rutinën e organeve përkatëse.

III)Me rritjen e ndërgjegjësimit të agro prodhuesve për menaxhimin e përmbytjeve do të kemi ndikim në numrin e përgjithshëm të popullsisë në zonat e synuara dhe në veçanti 12000 agro prodhuesit do të arrihen drejtpërdrejt nga aktivitetet e ngritjes së vetëdijes që kanë si rezultat: R3 – Agro prodhuesit janë të vetëdijshëm dhe të gatshëm për t’u përfshirë në sistemin e menaxhimit dhe mbrojtjes nga përmbytja. Do të prodhohen rezultatet e mëposhtme: 2 trajnime të specializuara për agro prodhuesit për menaxhimin e përmbytjeve, 6 forume të komunitetit për përfshirjen e komunitetit në parandalimin dhe menaxhimin e përmbytjes, 2 vizita shkëmbimi midis agro prodhuesve në rajonin ndërkufitar të organizuar.

Fakte & Te dhena: Faktet dhe te dhenat kryesore lidhur me projektin:

  • Kohezgjatja e projektit: 24 muaj
  • Data e fillimit te projektit: 15.11.2019
  • Data e perfundimit te projektit: 14.11.2021

Shenimet e fundit te rendesishme: Përfshini në fund të faqes deklaratën

Për më shumë informacion:ndjekur  nga një adresë e përshtatshme në internet dhe detaje të kontaktit

Buxheti total: 590,213.00 €

Study analysis

Study analysis

 

 

Study Analysis of Effectiveness

 

 

This study analysis of the effectiveness of the fertilization usage for decreasing fertilizers usage and protection of the environment covers the Prespa and Korca regions. The analysis is the basis for further monitoring over the situation and the influence of the fertilization usage for protection of the environment. To see or download the study analysis press HERE https://ipep-cbc.eu/wp-content/uploads/2020/03/IPEP-Study-analysis-MK-AL.pdf

End of the project “Innovative practices for environmental protection phase II”

End of the project “Innovative practices for environmental protection phase II”

The project “Innovative practices for environmental protection phase II” has ended with its activities on the 14.11.2019. After two-year realization, the activities have left behind successful influence for protection of the environment, established cooperation between the regions Prespa in North Macedonia and Korcha in Albania and educated and motivated agro-producers and students to protect the environment and eat and produce healthy food.
Momentarily, the regions Prespa and Korcha are 100% covered with Agrometeorological stations and system of informing, i.e. sending messages to the agro-producers about the appropriate time to spray the fruits. These messages that are sent to the agro-producers have helped them to reduce the sprayings for 9 sprayings less than before the functional system of informing. Meaning that there are now 14 orchard sprayings from the previous 23 sprayings annually.
In the means of environmental protection, the agrochemical laboratories in both regions were equipped and soil analyzers for fieldwork were provided. The agro-producers accepted to analyze the soil before they start working on the land, giving them information about what they need to feed the soil with, or what it lacked. Within the realization of this project, 295 analyzes have been made, and this is already becoming a practice for the farmers.
The project is promoting new ways of soil feeding – fertigation, that was assessed as very practical and efficient. By using this machine through the irrigation – drip system, the agro-producers are saving time i.e. they are not wasting any time to feed the fruits, now all that is functioning with the system. Also, primarily they are protecting the environment because the soil feeding now is being made only when needed, only where needed and not the whole surface and with exactly what this particular soil lacks.
This project has brought the agro-producers with new practical experiences. 22 fruit producers from both regions have visited fruits rich regions throughout Europe transferring experience with professionals, and also meetings with fruit producers from these regions. The impressions and the newly acquired information are from the modern orchards visited in Slovakia and Hungary.
The youth were included in order to make the environmental protection a part of their everyday practices. The children involved in the project have built eco gardens, in which they organized a system of their own healthy food production. They also had their own eco patrols for environmental protection and attended at a series of lectures on environmental protection. What was especially interesting for the students were the organized Eco quizzes. Teams of 3 students competed with each other in each of the schools. And the winners took part in a joint Eco Quiz held at the Goce Delchev elementary school in Resen.
More than 30,000 citizens across the cross-border area benefited from the project activities designed to improve the environment, reducing the use of fertilizers that are considered one of the main factors for pollution. In addition to the project participants, at least 200 farmers working around the Prespa Lake basin and the Korcha region were directly covered by the project activities in the sector of sustainable agriculture.

TRAINING SESSIONS FOR THE AGRO PRODUCERS FOR FERTIGATION

TRAINING SESSIONS FOR THE AGRO PRODUCERS FOR FERTIGATION

In the period between 25th and 29th of March 2019 in Resen and 21 – 22 of March and 22 and 23 of April in Zvirine I Dvoran, within the framework of the project two training sessions were implemented. On the trainings took part agro producers from thePrespa region and Korcha region including almost 50% of womenwhich showed the interest of the women agro producers for increasing of their knowledge in innovative practices for agro producing.

The aim of the trainings was to make distinction between the old, gravitational techniques and the new modern techniques for irrigation of the agricultural plants that are providing rational usage of the water resources and are optimizing the irrigation. At the same time, presentation of the combined system of irrigation and fertigation was presented where the adding of the fertilizers at the zone of the active roots of the plants and their effects in terms of getting higher incomes and in terms of protection of the environment.

The participants, coming from all different ethnicities in the region were discussing the possibilities and the cost effectiveness of the using of the new integrated system of irrigation – fertigation and the benefits that they will get in terms of income and protection of the environment. At the same time they were discussing about the possibilities of joint cooperation and presentation on the European market, knowing that the best prize for the apples can be achieved only with quality apples.

Monitoring of the project by JTS – Joint Technical Secretariat Struga (Anntena)

Monitoring of the project by JTS – Joint Technical Secretariat Struga (Anntena)

On the 1st of November 2019, in the premises of the Center for Civic Initiative, the JTS – Joint Technical Secretariat Struga (Anntena) has made a monitoring visit. The purpose of the visit was monitoring of the activities implemented within the project “Innovative practices in environmental protection phase II”.
With the monitoring, the current situation in contrast to the original working plan of the project, as well as the project indicators and the logical framework were reviewed. There were also conversations about the promotion of the results of the project and the final event.

Visit of the project from the representatives from EU Delegations from Skopje and Tirana

Visit of the project from the representatives from EU Delegations from Skopje and Tirana

The representatives from the EU Delegations from Skopje and Tirana on 1st of February 2019 had a field visit of the Automatic Agro meteorological stations in Korcha where they had the opportunity to discuss with the agro producers that are the direct users of the services in the project.

During the visit, the agro producers explained the system for informing that is directly connected with the information gathered from the Automatic Agro meteorological stations. They have stated their satisfaction from the servicers that they are using in terms of guidelines for usage of the pesticides for the protection of the orchards. The agro producers explained their need of the functional agro chemical laboratory that will offer services for soil analyzing and recommendation of the usage of the fertilizers.

On the meeting was discussed the process of the creation of the Association of the agro producers in the Korcha region that will enable them to address their needs and support them in the organized approach towards the institution and the market.

The agro producers stated they need for networking in the region, in particular with the agro producers in Prespa region that will be enabled through the establishment of the cooperation with the Association of agro producers “Blagoj A. Kotlarovski” in Resen.

The agro-producers learn from the EU countries

The agro-producers learn from the EU countries

With the aim, transfer of experience and education for quality improvement of the fruits, the agro-producers from the regions Prespa and Korcha were part of a study visit in Slovakia and Hungary within the project “Innovative practices for environmental protection phase II” financed by the European Union.

The agro-producers from North Macedonia and Albania visited a regional association of agro-producers which provides education in Kosice, Slovakia where they had an opportunity trough practical and interactive presentation to learn new modern practices for cultivation of the trees and also transferring experiences and local traditions of the agro-producers.

In the Hungarian region Sabolch – Satmar – Bereg, the agro-producers visited a regional cooperative of agro-producers with more than 150 members focused on work with apples. The leaders of the cooperative welcomed the guests agro-producers and presented practices for protection of the trees and the apples, for correct usage of organic fertilizers, for keeping and storage of the apples, for successful placement on the local and European market, and how to organize a cooperative that will function successfully.

This study visit was very productive and educational for the agro-producers from the Republic of North Macedonia and the Republic of Albania.

Innovative PracticesIn Environmental Protection Phase II

Innovative PracticesIn Environmental Protection Phase II

 

 

 

 

 

 

Final Conference

 

 

To mark the results achieved within the project “Innovative practices in environmental protection phase II” in Resen, 6th of November, a Final Conference was held. Farmers from the regions Prespa and Korcha, representatives from the organizations who implemented the project and representatives from both municipalities, the Mayor of the municipality of Resen Mr Zivko Gosarevski and the Deputy Mayor of the municipality of Korcha, Mr Thanas Tona, were part of this conference. It’s important that the municipalities supported and had positive comments about the results achieved in their municipalities with this project.
There was a panel discussion at the conference, about the effectiveness of the cross-border cooperation in environmental protection.
The impression of improved cooperation and communication of the orchards was evident. One of the results for the improvement of the environment was the procurement of Agrometeorological stations and the established information system, ie. the messages received by the farmers. An important result that was stated here was that the apple producers now spray 9 times less than before the implementation of the information system. Meaning that the previous 23 sprayings are decreased to 14 sprayings annually.
In the spirit of environmental protection, it was mentioned that the agrochemical laboratories and the soil analyzers were used, also information was shared that 295 analyzes have been made in this region, and this was already becoming a practice for the farmers. This allowed the farmers to determine what they need to feed the soil with, or what it lacked.
The new way of feeding the soil that was promoted with this project – fertigation, was assessed as very practical, ie. by using this machine through the drip system, they were saving time and primarily they were protecting the environment because the feeding of the soil was being made only when and where needed, not the whole surface.
Prespa and Korca agro producers, at the final conference also shared experiences about travelling around Europe. They shared a few examples of modern orchards visited in Slovakia and Hungary and the new information provided.
At the panel discussion, the Prespa and Korcha agro producers concluded that their cooperation continues with the intention of increasing production, environmental protection and in the future to compete on the European market.

Praktika Inovative per Mbrojtjen e Mjedisit

Praktika Inovative per Ambjentin

IPA Component: IPA 2, Cross border cooperation: Republic of North Macedonia – Republic of Albania

Project duration: 24 months

Start date of the project: 15.11.2019

End date of the project: 14.11.2021

Total Budget: 590,213.00 €

Lead applicant and co-applicants:

Association Center for Civic Initiative (CCI)

Destination Management Organization (DMO)

Municipality of Mogila

Municipality of Maliq  

Context/background: The action is developed to take place in the cross-border region targeting Pelagonija region and Korca region, in particular Municipality of Mogila and Municipality of Maliq, having cross-border impact on public infrastructure vulnerable to floods. Both of the countries, and in particular the regions of Pelagonija and Korca are exposed to various types of natural hazards, including earthquakes, wild fires, floods, droughts, extreme temperatures, landslides. Earthquakes pose largest risk in terms of consequences – damages and human losses. Wildfires are a most frequent risk, and floods are on the rise in terms of frequency and intensity.

The number and intensity of floods in the countries/regions are rising. Usual period for their appearances is in the colder part of the year (November – January). Most of the floods are caused by the overflow of the major rivers.

The targeted countries river basins are facing increased spatial and temporal variability of water resources which is among the key natural factors increasing the flooding risk, besides topographic and land characteristics, and a relatively dense hydro graphic network in the most affected regions. In addition, the changes in the land-use/land cover structure are further modifying hydrological regimes, increasing the risk of extreme hydrological events.

Additionally, the local authorities as partners of the action will enable local ownership of the action, as they will participate in the development of the flood mitigation measures and further maintenance of the developed infrastructure after the finishing of the project. 

Abstract (short project summary):The activities in the project have been developed as to address all the needs and constraints of the target groups, initially the process of improvement of the public infrastructure will address the need of the local authorities to implement their responsibilities for the construction and maintenance of secondary and tertiary irrigation and drainage networks. At the same time through the development of the digital platform the local authorities and all relevant stakeholders will improve the system for early warning enabling timely protection from floods or other natural disasters.  The systems for protection of the agricultural lands and livelihoods will be supported by the development of joint risk management measures having impact on all of the inhabitants in the area, where all the target groups will be included in the development of the joint risk management measures. With the awareness rising of the agro producers for flood management we will have impact on the total population in the targeted areas and in particular the 12000 agro producers will be directly reached by the awareness rising activities giving the specific knowledge to the population and agro producers for inclusion in the protection and prevention measures implementation.

Final beneficiary: 70 000 general population of Municipality of Mogila and Maliq

Action location/s: Municipality of Mogila and Municipality of Maliq

Objectives: strengthen resilience and disaster risk preparedness and prevention of floods for protection of the environment 

Specific objectives:

  1. To improve the public infrastructure vulnerable to floods as to ensure protection of agricultural lands and livelihoods.
  2. Local authorities capable to strengthen participatory preparedness and resilience capacities in building of cross – border cooperation for floods prevention and mitigation.
  3. To increase the awareness of the agro producers for the importance of flood management in the protection of the environment, agricultural lands and livelihoods.

Activities:

Coordination, management and visibility
Coordination meetings, website, kick off and close out conference

Public Infrastructure

1.1 Building of drainage canals in Municipality of Mogila and Municipality of Maliq;
1.2 Establishment of digital platform for early warning of floods.

Cross border cooperation for floods protection and management

2.1. Preparation of local action plans for risk management and flood protection and management;
2.2. Strengthening of the capacities of the flood management sectors in terms of cooperation, planning and management of the flood mitigation measures;
2.3. Establishment of cross border partnership for exchange of experiences and development of joint risk management measures.

Awareness rising of the agro producers for flood management

3.1 Specialised trainings for flood management for the agro producers;
3.2 Community forums for inclusion of the community in the flood prevention and management;
3.3 Exchange of experiences between the agro produces from both municipalities.

Impact/Output/Result: Impact: Strengthen resilience and disaster risk preparedness and prevention of floods for protection of the environment. 

1)  The process of improvement of the public infrastructure as to ensure the protection of agricultural lands and livelihoods where we will have impact on 252,2 km2 in Mogila municipality targeting 6710 inhabitants and 34 km2 in Maliq Municipality targeting 62666 inhabitants. We will have as outcome (R1) Public infrastructure vulnerable to floods has been improved as to ensure protection of agricultural lands and livelihoods where total agricultural area protected from floods – 50000 ha and 12000 of agro producers ready to use the digital platform for early warning for floods. This will produce the following outputs: construction of drainage canals in both of the municipalities in length of 6 km, and developed 2 digital platforms for early warning of floods and weather changes.

2)  The systems for protection of the agricultural lands and livelihoods will be supported by the development of joint risk management measures having impact on all of the inhabitants in the area with the outcome (R2): Local authorities have developed joint risk management measures for protection of floods in the region having the following outputs: 2 local action plans developed and operationalized and 1 joint risk management plan in the cross border area included in the routine of relevant bodies.

3)  With the awareness rising of the agro producers for flood management we will have impact on the total population in the targeted areas and in particular the 12000 agro producers will be directly reached by the awareness rising activities having as outcome: R3 – The agro producers are aware and ready to be included in the flood management and protection system. The following outputs will be produced: 2 specialised trainings for the agro producers for flood management, 6 community forums for inclusion of the community in the flood prevention and management, 2 exchange visits among the agro producers in the cross border region organized.

Happy Crafting